Преобладаваща част от работодателите в дружества с над 100 човека персонал възнамеряват да запазят равнището на заплати на своите служители през следващата година. Това показва национално проучване, проведено от ING Пенсионно осигуряване и Алфа Рисърч през месец октомври.

Общо 73% от анкетираните мениджъри не смятат да вдигат заплатите заради кризата. Работодателите, които очакват намаляване на трудовите възнаграждения (6%), са по-малко от онези, които очакват тяхното нарастване (16%). 

Въпреки предизвикателната среда 66% от работодателите имат положителни очаквания относно запазване броя на персонала, а 13% дори очакват да го увеличат.

Най-големите очаквания за съкращения през следващите 12 месеца анкетираните свързват със секторите строителство – това посочват 33% от строителните фирми, транспорт - това посочват 25% от транспортните фирми, търговия - това посочват 25% от фирмите в търговията, производство - 20%. В сферата на услугите се очаква тенденция на увеличаване броя на заетите. 

Мерките, които  фирмите планират в отговор на икономическата криза, не се свеждат толкова до съкращаване на служители, защото на това се гледа като на загуба на ценен човешки ресурс. Мениджърите заявяват предпочитанията си към три групи мерки за противодействие на ситуацията – намаляване на разходите за суровини и материали (36%), намаляване на разходите за труд (заплати и/или социални придобивки - 30%) и намаляване на разходите за маркетинг и реклама (24%). 

По отношение на мерките за намаляване на разходите за труд не се откроява предпочитано решение. Мнението на компаниите се разделя почти по равно между пускане на служителите в неплатен отпуск (31%), намаляване броя на служителите (27%), въвеждане на непълно работно време (27%) и премахване на социални придобивки за служителите (20%). Това показва различни нагласи, когато става въпрос за намаляване на разходите за труд. 

Оптимизмът  на мениджърите по отношение на развитието на бизнеса в следващата една година преобладава над песимистичните очаквания. Общо 75% очакват тенденция на запазване или увеличаване на бизнеса, като най-агресивни в своите очаквания са компаниите в сферата на услугите, където всеки трети мениджър е на мнение, че бизнесът ще нарастне.

Пенсионното и здравното осигуряване са въпросите в сферата на социалните плащания, които са най-базисни и важни за българските служители, и от които работещите най-често се интересуват.

Общо 31% от анкетираните мениджъри заявяват, че по отношение на социалните придобивки служителите най-често търсят информация или съвет за своето пенсионно осигуряване, 27% - за здравното си осигуряване, а 9% от работодателите посочват данъчното облагане като най-важен за служителите въпрос. Заетите в сферата на строителството са най-силно загрижени за своето осигуряване (58% - искат информация и съвет за пенсионното осигуряване, 42% - за здравното осигуряване), следвани от работещите в производствения сектор (36% - за пенсионното осигуряване, 24% - за здравното осигуряване), и сектора на услугите (19% - за пенсионното осигуряване, 38% - за здравното осигуряване).