Консорциумът Енергия МК, където съдружник е Христо Ковачки, купи ТЕЦ Бобов дол за 100 млн. лв. Това съобщиха от Агенцията за приватизация.

Другият участник - Минна компания отпадна от търга, тъй като не беше приложила в тръжната документация платежно нареждане за внесена парична гаранция от 5 млн. лв.

Според следприватизационните задължения на купувача той се задължава да приведе дейността на дружеството в съответствие с разпоредбите на Европейското общностно право относно контрол и опазване на околната среда от замърсяване, като осигури необходимите за това инвестиции. Задълженията за инвестиции са за 35 млн. евро през следващите пет години.

Купувачът трябва да предприеме мерки за постигане на съответствие със заложените в Комплексно разрешително № 45 от 2005 г. норми за допустими емисии в срок до 31 декември 2011 г. До тази дата дружеството се задължава да изкупува български въглища в количество не по-малко от 1,75 млн. тона годишно.

Сделката подлежи на одобрение от Надзорния съвет на АП.

Предметът на дейност на Консорциум Енергия МК е управление и експлоатация на мини и други добивни обекти и инсталации, сондажна и проучвателна дейност, добив, преработка, обогатяване, пласмент, и реализация на въглища и други полезни изкопаеми, участие в приватизационни процедури, управление и експлоатация на обекти и инсталации в областта на енергетиката, производство на електрическа и топлинна енергия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.