Облигационнен заем до 22 млн. лв. ще сключи Индустриален холдинг България АД, реши общото събрание на акционерите, проведено на 30 юни. Номинална стойност на една облигация бе гласувана да бъде 100 лева, матуритетът на облигациите ще бъде 3 години.

Общото събрание реши да не се разпределя дивидент от печалбата за 2007 година, а резултатът да бъде разпределен за фонд Резервен -2 635 909 лв. и 1 091 353 лв. да останат като "Неразпределена печалба".

В днешната сесия дружеството се търгува на печалба от 1.45% до 6.99 лв. средна цена на лот, при прехвърлени 9 813 акции.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.