Със съгласието на акционерите си Индустриална Холдингова Компания АД открива производство по ликвидация. това става ясно от публикуваните в БФБ материали.
На проведеното на 7 септември Общо събрание на акционерите е взело решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

За ликвидатор е назначен Георги Богданов, който е овластен да извърши процедурите, като разпредели имуществото на дружеството между акционерите и кредиторите му. Определено му е възнаграждение от 1 200 лв. Месечно.

Индустриална Холдингова компания АД е основана през 1998 година в София с капитал 231 224 хил. лв., разпределен в акции с номинал 1 лв. Тя е приемник на Национален приватизационен фонд Свети Никола АД.

Дъщерни компании в структурата на холдинга са заводът Елпром Харманли АД, ХИМАТЕХ  АД, Индустриален център Тракия АД и други.

Според консолидирания отчет към второ тримесечие на тази година холдингът реализира загуба в размер на 214 хил. лв.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!