Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа одобри правителството.

Промените предвиждат минимални стандарти за защита на инвеститорите, като се отстраняват пречките, които препятстват достъпа на непребиваващите в държавата-членка на ЕС акционери до информацията, засягаща свикването на общото събрание.

Отстраняват се и пречките, които препятстват упражняването на правото на глас. С промените се гарантират правата на акционерите в дружествата, регистрирани на фондовата борса по начин, който позволява ефективното и безпрепятствено упражняване на тези права в рамките на цялата Европейска общност.

С одобрените изменения и допълнения се изпълняват задълженията за въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулирания пазар.

Промените ще допринесат още и за създаването на гаранции за реализиране на правата на акционерите и за разрешаване на проблемите, свързани с трансграничното гласуване.

* Източник: БГНЕС