Вписването на всички сделки в информационната система „Единство” е един от начините да се противодейства срещу кражбата на фирми.

 

Информационната система на Нотариалната камара може да дава информация в реално време за прехвърляне на собственост върху дружествени дялове.

 

Кражбата на фирми, имоти и коли с помощта на фалшификация са сред престъпленията, които се доказват най-трудно в България. Документните измами са доказателство за големи пробиви в нормативната уредба.

 

В Търговския регистър излизат всички данни за фирмите, активите и пасивите, оборотите, годишните данъчни декларации. Необходимо е само да се направи фалшив печат на нотариус и чрез подаване на документи за промяна в Агенция по вписванията с електронен подпис да се извърши самата измама.

 

Ако всички договори за прехвърляне на дялове от търговски дружества започнат да се вписват в Информационната система „Единство” по подобие на пълномощните за разпореждане с права върху недвижими имоти, нотариусите чрез извършване на самото вписване ще потвърждават, че именно те са изповядали сделката, а не става дума за измама. Контролът трябва да се извършва чрез взаимна връзка между нотариусите и Агенция по вписванията.

 

Нотариалната камара на Република България преди 4 години алармира за засилващата се тенденция на т.нар. кражби на фирми. Още тогава беше предложена мярка за предотвратяване на този проблем чрез нотариално удостоверяване и архивиране в системата на Нотариалната камара.

 

А договорите за продажба на дружествени дялове и прехвърляне на фирми да бъдат регистрирани в единната информационна система, до която достъп да имат длъжностните лица по регистрацията. Там в реално време може да се провери и установи дали един договор е удостоверен, или не от нотариус.