Комисията за финансов надзор отказа да издаде одобрение на проспект на първично публично предлагане на емисия акции, издадени от БИК Българска издателска компания АД. Решението бе взето на редовно заседание на надзора.

Мотивите за постановения отказ са неотстранените непълноти и несъответствия в проспекта, както и наличие на възможност да бъдат нарушени правата и законните интереси на потенциалните инвеститори според представената в проспекта информация.

Компанията планираше листване на Българската фондова борса.