Проектът на Наредба за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска мина на първо четене през Комисията за финансов надзор.

Това съобщават от институцията, като допълват, че текстовете обхващат също и издаването на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането.

С тази наредба се уреждат изискванията към информационните системи на застрахователите и тяхната оперативна съвместимост с информационните системи, регистри и бази данни, създавани и поддържани от Информационния център към Гаранционния фонд.

Уреждат се издаването и отчитането на договорите за задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, договорите за гранична застраховка и сертификатите „Зелена карта”.

Проектът на наредбата има за цел да спомогне за изграждането на актуална и надеждна база данни за сключените застраховки; чистота на данните, тъй като в достатъчна степен се елиминира човешкия фактор при издаването на полиците; да се гарантира, че всички сключени полици ще бъдат отчитани и то в деня на тяхното сключване и да бъде осигурена една от необходимите предпоставки за въвеждането на ефективна система бонус/малус.

В проекта са заложени срокове за техническо обезпечаване на информационната система като в срок от три месеца от влизането в сила на наредбата застрахователите трябва да представят в комисията техническите си задания за адаптиране на информационните си системи.

Надзорът е приел на първо четене и проекта за изменение и допълнение на Наредба № 27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви.

Измененията се отнасят до методите за образуване на техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, а именно: въвежда се резерв по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в допълнение на пренос-премийния резерв, чийто размер е обвързан с минимално определена необходима сума за покритие на риска за едно застраховано МПС.

Образуването на този резерв се налага поради завишения риск по тази застраховка, породен от високата пазарна конкуренция, водеща до намаляване на цената, както и от увеличение на плащанията вследствие нарастване на средния размер на претенциите, особено във връзка с неимуществени вреди. Несигурността по отношение на бъдещите плащания нараства още повече поради увеличаване на броя и стойността на претенциите и голямото закъснение в тяхното предявяване.
    
Друга предложена промяна в наредбата е да бъдат регламентирани изискванията по отношение на метода за образуване на резерва за възникнали, но непредявени претенции по застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите, които през последните години бяха определяни със Заповеди на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.

По този начин чрез предварително определяне на метода ще се постигне по-голяма яснота, стабилност и предвидимост при заделяне на резервите.