Комисията за финансов надзор /КФН/ направи проверка на емитента Енемона АД и мениджърите по емисията Елана Трейдинг АД и Обединена българска банка АД.

В резултат на проверките надзорът е съставил актове за установяване на административни нарушения.

На Елана Трейдинг АД са съставени 2 акта. Първият е във връзка с неравностойно третиране на клиентите на инвестиционния посредник при приемане на заявки за записване на акции от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Енемона АД. Вторият акт е за извършване на действия, които не отговарят на описаните в потвърдения от КФН проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Енемона.

Описаното в проспекта съдържание на поръчката, подавана за записване на ценни книжа от първичното публично предлагане на акции на Енемона АД, предполага подаване на поръчки с определена стойност. В Елана трейдинг АД са били приемани три вида поръчки: лимитирани, пазарни за сума и пазарни за брой акции. Приемането пазарна поръчка за брой акции представлява нарушение на описаните в проспекта условия, тъй като в него не се предвижда възможността за приемане на поръчки, различни от поръчки с определена стойност, каквато е пазарна поръчка за брой акции.

Също така, не е спазен описаният в проспекта начин на определяне на цената на изпълнение на подаваните поръчки. В проспекта е записано, че цената ще бъде определена от инвестиционните посредници със съгласието на емитента. В хода на проверката, обаче, е установено, че цената на изпълнение за всички поръчки е определена с решение на Съвета на директорите /СД/ на Енемона АД

На Обединена българска банка АД надзорът е съставил един акт. Той е за неравностойно третиране на клиентите на инвестиционния посредник при приемане на заявки за записване на акции.

Съставен е акт и на Енемона АД, който е за извършване на действия, които не отговарят на описаните в потвърдения от КФН проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на дружеството.

Според комисията емитентът не е спазил описаният в проспекта начин на определяне на цената на изпълнение на подаваните поръчки. В проспекта е записано, че цената ще бъде определена от инвестиционните посредници със съгласието на емитента. В хода на проверката, обаче, е установено, че цената на изпълнение за всички поръчки е определена с решение на СД Енемона АД