Нетната консолидирана печалба на Химимпорт АД за деветмесечието на годината е в рамер на 89.167 млн. лв., показва отчетът на дружеството, публикуван в сайта на БФБ-София. За сравнение за същия период на миналата година печалбата на холдинга е била в размер на 24.427 млн. лв.


Общите приходи от дейността за периода януари – септември 2007 г. са достигнали 1.444 млрд. лв., а за този период на предходната година са били 1.179 млрд. лв.


Нетните приходи от прадажби също бележат покачване от 116 млн. лв. през 2006 г. до 233 млн. лв. за деветте месеца на тази година.
От раздел Финансови приходи най-силен ръст бележат положителните разлики от операции с финансови активи и инструменти, които от 43.184 млн. лв. са се покачили на 126.210 млн. лв. или почти три пъти.


Основният капитал на Химимпорт АД е в размер на 130 млн. лв., а собственият възлиза на 379.778 млн. лв., показва балансът на холдинга.