Коригирано търгово предложение за закупуване на ценни книжа от миноритарните акционери в ЕАЗ АД отправи Драфт ЕООД. Акциите, обект на търговото предложение са 83 950 броя, а предложената цена за една акция е 3.78 лв. Упълномощеният инвестиционен посредник е ИП Първа Финансова Брокерска Къща ООД.

Причината за търговото предложение е отписване на ЕАЗ АД-Пловдив от регистъра на публичните дружества воден от Комисията за финансов надзир / КФН /.

Мажоритарният собственик Драфт ЕООД притежава пряко и чрез свързани лица общо 916 050 ценни книги или 91.61% от капитала на ЕАЗ ООД.

Към момента КФН не е взела отношение по коригираното търгово предложение.

В началото на ноември надзорът наложи временна забрана на търговото предложение, което Драфт ЕООД отправи към акционерите на пловдивсокото дружество, чрез ИП Първа финансова брокерска къща.