Двоен ръст на нетната печалба отчита към Q3 Кораборемонтен завод Одесос АД. От 5.330 млн. лв. положителният финансов резултат на компанията расте до 10.608 млн. лв., показват данните от неконсолидирания отчет за третото тримесечие.

Приходите от дейността възлизат на 39.116 млн. лв., а разходите на 28.508 млн. лв. Силно са нараснали отрицателните разлики от операции с финансови активи и инструменти, като за същия период на миналата година показателят отчита 579 хил. лв., а към края на месец септеври 2008 година, той възлиза на 2.306 млн. лв.

От началото на годината, до края на третото тримесечие на 2008 г., в КРЗ Одесос АД са ремонтирани 39  чуждестранни и 7 български кораба. Общата стойност на извършените ремонти е  34.279 млн.лв.

Основен вътрешен източник на ликвидност са материалните запаси и наличните парични средства. Налице е увеличаване на   нивото на материалните запаси в сравнение с предходната година.

Средната работна заплата на 1 лице от персонала на компанията за отчетния период е в размер на 1 206 лв., срещу 877 лв. за същия период на миналата година.

В днешната сесия се прехвърлиха 88 акции на дружеството при средна цена 160.90 лв.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.