Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции от общо 293 000 лв. на производители на яйца и пилешко месо 
за забранени споразумения. Че разследва евентуален картел сред производителите от антимонополния орган обявиха още през месец май.

Производството е образувано по самосезиране, във връзка със съмнения, че рязкото увеличение на цената на едро на пилешкото месо, в началото на месец август 2007 г., се осъществява с активното участие на Съюза на птицевъдите в България и Градус ООД, гр. Стара Загора, чиито представители съобщават в медиите конкретни прогнози и препоръки относно равнищата на цените на пилешкото месо, като дори оповестяват конкретните моменти, в които цените следва да бъдат увеличени.

Проучването обхваща периода 2002 – 2007 г. и разглежда два основни пазара: производство на яйца и производство на пилешко месо. Събраните многобройни, вкл. и писмени, доказателства сочат, че Съюза на птицевъдите в България, като браншова организация, е организирал срещи между членовете си с предварително поставена явна антиконкурентна цел – координиране и съгласуване на ценовото им поведение. Съюзът е създал комисия и регулярно е организирал срещи по ценовата политика, през целия процесен период, особено активно на пазара на яйцата. Подобно поведение създава възможност за нерегламентиран обмен на чувствителна информация и е предпоставка за ограничаване на конкуренцията.

От събраната информация става ясно, че на пазара за производство на яйца, фирмите са изработили и са се придържали към определен съвместен план за контролиране на пазара, както по отношение на прилаганите цени, така и по отношение на регулиране на обема на производство. Провеждани са мерки за координиране и/или съгласуване на търговското и ценовото пазарно поведение с цел ограничаване, нарушаване или предотвратяване на конкуренцията. Съгласуваното повишаване на цената на яйцата през месеците юни-август на 2007 г. е толкова драстично, че тя е надминала и средно европейските цени.

Що се отнася до пазара на пилешко месо, данните сочат, че в периода 2002- 2007 г. цените на пилешкото месо не са се формирали в условията на ефективна конкуренция. Участниците активно са провеждали срещи, на които обменяли информация отново с цел контролиране на пазара и поддържане на минимални ценови равнища. През 2007 г. (май-септември) се наблюдава едновременно и рязко покачване на цените от всички участници особено изразено при пилешкото месо. Процесът на координация се подпомага и от разпространение на индивидуална ценова информация от най-големите производители на пиле чрез средствата за масова информация. Проведена е нарочна  пресконференция по повод затрудненията на птицевъдния бранш при намирането на зърнените компоненти, където се посочва, че от „следващата” седмица на септември цената на замразеното пиле “ще мине 4 лева на рампа и ще гони 5 лв. по магазините”. 

Икономическият анализ показва, че ръстът на цената на яйцата и пилешкото месо е изпреварвал ръста на цената на фуража. В отделни периоди в рамките на 2002 г. - 2007 г., през които на пазара се е забелязвала тенденция на рязко намаление на цените, срещите между производителите на яйца и пилешко месо са зачестявали, а голяма част от дискусиите са приключвали с препоръки за определяне на минимални цени 

КЗК счита, че действията на ответните дружества противоречат на Закона за защита на конкуренцията и са предизвикали неоправдано увеличение на продажните цени на продуктите.