Мобилните оператори създават бариери пред потребителите свободно да избират и променят доставчика си на услуги, гласи становище на Комисията за защита на конкуренцията.

До този извод КЗК стига след проучване на правната рамка по прекратяване и продължаване на срочни договори между операторите на мобилни и интернет услуги и крайните клиенти. Проучването беше инициирано от становището на Омбудсмана на Република България, който констатира неравноправни клаузи при сключване на потребителските договори и неустойки в несправедливо висок размер при прекратяване на автоматично подновен срочен договор.   

Комисията проучи и опита и правната уредба на някои страни членки на ЕС по отношение предоставянето на електронни съобщителни услуги. Така например, в Обединеното кралство секторният регулатор в областта на електронните съобщения задължава доставчиците на телекомуникационни услуги да приведат в съответствие с изготвените от него насоки своите типови договори, като съответно са длъжни да поправят и премахнат всякакви съществуващи ограничителни клаузи.

Във Франция отношенията между доставчиците на електронни съобщителни услуги и потребители са регламентирани в специален Закон за развитие на конкуренцията в полза на потребителите. Във всички случаи, в които доставчиците предлагат договор със срок на действие по-дълъг от 12 месеца, те са задължени да направят и паралелно предложение за такъв, чийто срок не надхвърля 12 месеца.

Също така КЗК събра информация от доставчиците на мобилни и фиксирани телефонни услуги и интернет в два аспекта – прекратяване на сключените срочни и безсрочни договори съгласно клаузите на Общите условия и автоматично подновяване на срочните договори с повторно обвързване със срока на договора.

КЗК разгледа и анализира условията на договорите и респективно санкциите за неспазването им и споделя виждането на Омбудсмана, че предприятията създават бариери пред потребителите свободно да избират и променят доставчика на услуги.

Комисията предлага да бъдат въведени законови разпоредби, които да гарантират премахването на ограничителните клаузи в договорите и да създадат гаранции, че интересите на потребителите ще бъдат защитени.

Комисията за защита на конкуренцията продължава да наблюдава пазара на електронни съобщителни услуги с цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и гарантиране интересите на потребителите.