Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Булгаргаз“ ЕАД твърдения за извършено нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществена доставка на природен газ на територията на Република България, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством налагане на нелоялни търговски условия по договорите за обществена доставка на природен газ за периода 02.08.2010 г. - 31.12.2012 г.

 

Според КЗК дружеството едностранно е принуждавало клиентите си да продължат срока на сключения между тях договор, без възможност за преговори и обсъждане на клаузите в него.

 

От друга страна, от „Булгаргаз“ са задължавали клиентите си да заявяват количества природен газ за следващата година по едностранно наложени указания и таблици със заложени в тях формули, без насрещни реципрочни права за клиентите.

 

Спазването на въпросните указанията и коректното попълване на таблиците обаче води до необосновано завишаване на количествата газ, които потребителите заявяват за следващата година, а това би могло да доведе до неизпълнение на задълженията на клиентите за приемане на заявените количества.

 

Поведението на дружеството има експлоатативен характер, тъй като клиентите му - крайни снабдители и потребители, нямат алтернативен доставчик и са принудени да продължат да се снабдяват с природен газ от него.

 

Едностранно наложените от обществения доставчик условия в договорните отношения могат да доведат до прекратяването им, което от своя страна би довело до лишаване на клиентите от гарантираната им по закон непрекъснатост на доставките на природен газ.