На проведено заседание на Съвета на директорите на Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ от 20 ноември е взето решение дружеството да изтегли инвестиционен кредит за покупката на земеделска земя. Заемът е за 800 000 лева от Райфайзенбанк –България и ще бъде погасен със средства, получени от третото увеличение на капитала на Фонд за земеделска земя Мел Инвест АДСИЦ. Срокът за погасяване на кредита е краят на януари 2008 година.

Фонд за земеделска земя Мел Инвест АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което се занимава със закупуване на земеделска земя. Основната дейност на Фонда е закупуване на земеделска земя с цел отдаването й под наем, аренда и окрупняването й.