Търговията с права и записването на акции от увеличението на капитала на Ексклузив Пропърти АДСИЦ стартира на 19 юни, съобщава БФБ. Крайната дата за покупка на предложените 7 998 144 права е 2 юли, а за записване на акциите е 28 юли.

Броят на акциите преди увеличението на капитала е 7 998 144 лота, а емисията от предложени нови акции е 1 454 208 лота. Съотношение между издадените права и новите акции е 5.5 към 1.

Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 730 000 броя нови акции.

Присвоеният борсов код на издадените права: R3EXPRO. Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ УниКредит Булбанк АД.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник или към 17.06.2008 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 13.06.2008 година.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.