Индекси на промишленото производство

Предварителните данни на Националния статистически институт сочат, че през юни 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 18.7% в сравнение с юни 2008 година. Като в добивната промишленост е отчетен спад с 32.6%, в преработващата промишленост с 21.5%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 3.5%. Производството на продукти за междинно потребление намалява с 31.3%, производството на инвестиционни продукти с 27.5%, а производството на енергийни продукти с 1.7%.

На месечна база през юни обаче се отчита увеличение на индекса с 6.9%. От Статистиката поясняват, че общият индекс на промишленото производство се определя в голяма степен от индекса на преработващата промишленост, който през юни 2009 г. нараства с 6.9% спрямо май 2009 година. Ръст е регистриран при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители с 42.4%, производството на химични продукти с 36.1%, производството на машини и оборудване с 24.8%, производството на изделия от каучук и пластмаси с 16.8%. По-малко е производството на тютюневи изделия с 12.6%, производството на хартия и картон с 8.9% и производството на основни метали с 2.9%.

При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение с 11.6%, докато при добивната промишленост е регистрирано намаление от 8.3%.

Индекси на оборота в промишлеността

Според данните на НСИ, през юни 2009 г. оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 24.1% в сравнение с юни 2008 г., а на месечна база се увеличава с 4.7%.