Към 31.12.2009 г. броят на осигурените в четирите вида пенсионни фондове достига 3 764 958 лица, което представлява нарастване със 121 209 лица, или с 3,33 на сто спрямо осигурените към края на 2008 г., съобщиха от Комисията за финансов надзор /КФН/.

Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,20 на сто, в професионалните - 85,27 на сто, в доброволните - 58,37 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 35,27 на сто, уточняват от комисията.

Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 34,5 г., в професионалните – 42,6 г., в доброволните – 46,6 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,7 г.

Според данните на институцията, акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2009 г. се равняват на 3 156 170 млрд. лв. и отбелязват ръст от 37,28 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2008 г.

Нарастването на нетните активи на пенсионните фондове се дължи както на увеличените брутни постъпления от осигурителни вноски (с общ размер 767 073 млн.лв. през 2009 г.), така и на постигнатата положителна доходност при управление на активите на пенсионните фондове през 2009 г., уточняват от КФН.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2009 г. с общи приходи в размер на 79 116 млн. лв., което представлява увеличение с 10,69 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2008 г. Пенсионноосигурителният сектор реализира положителен общ нетен финансов резултат за 2009 г. в размер на 16 676 млн.лв., за разлика от 2008 г., когато същият показател беше отрицателен, сочат данните на комисията.