Към края на месец октомври бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 1.9 млрд. лева /1902.7 млн. лв./ - съобщи Министерството на финансите. Дефицитът се формира от минус по националния бюджет в размер на около 2 млрд. лева и излишък по европейските средства в размер на 98,5 млн. лева.

Същевременно на месечна база само за месец октомври се отчита дефицит по КФП в размер на 384,9 млн. лева. През октомври, извън регулярните разходи за месеца по бюджета на НЗОК, бяха разплатени още около 130 млн. лв. към болничните заведения за извършени дейности през предходните месеци – обяснява финансовото ведомство. През октомври се отчитат също така и по-високи разходи по програмите, съфинансирани от фондовете на ЕС.

От данъци и вноски в държавната хазна са влезли 15.186 млрд. лева за първите 10 месеца на годината. В това число от преки данъци 2.844 млрд. лева и 7.7 млрд. лева от косвени данъци. Специално приходите от ДДС са 4.721 млрд. лева, а приходите от акцизи са 2.885 млрд. лева. Приходите от социално – осигурителни и здравни вноски за първите десет месеца са 4.047 млрд. лева.

Интересна е съпоставката с нивото на приходите през предходната 2009 г. За първите 10 месеца на миналата година данъчните приходи са били 16.531 млрд. лева, или с 1.345 млрд. лева повече, отколкото за периода тази година. Тоест другояче казано, наблюдава се спад от 8.1% на данъчните приходи в бюджета.

Година по-рано към края на октомври в хазната са влезли 4.322 млрд. лева от осигуровки и здравни вноски, или с 6.4% повече, отколкото през тази година. Бюджетните постъпления от косвени данъци са били 8.36 млрд. лева, или с 7.9% повече, отколкото за аналогичния период на 2010 г.

Връщайки се към 2010 г., разходите по КФП към края на октомври възлизат на 21.136 млрд. лева, или 76% от актуализирания годишен разчет. Текущите разходи са изпълнени на 83.3% от рачетеите за годината, а капиталовите на 61.5%. МФ обяснява: по-високите разходи за социално и здравноосигурителни плащания и субсидии през 2010 г., спрямо края на октомври 2009 г., се компенсират от по-ниските разходи за издръжка и капиталови разходи.