Комисията за финансов надзор потвърди и проспекта за първично публично предлагане на акции, емитирани от Захарни заводи АД. Емисията е в размер на 2083 656 броя акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 15.56 лева всяка. Емисията ще бъде издадена в резултат от увеличението на капитала на дружеството.

Основни акционери са Захар инвест АД с 43 % от капитала, ГУ-Фарадей ЕООД с 25.58%, Ритъм – 4 – ТБ ЕООД с 25.55% и 5.87 % от капитала се притежават от други акционери.

Дружеството има двустепенна система на управление. Членове на Управителния съвет са Пеню Пенев, председател, Красимир Добрев и Валентина Ралева, членове, а Васил Карамочев, Георги Узунов, Чавдар Данев, Руси Данев и Цанка Ганева са членове на Надзорния съвет.

Надзорът потвърди и проспекта за първично публично предлагане на акции, емитирани от Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ. Емисията е в размер на 325 хил. броя акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3.20 лева всяка.

Основната дейност на дружеството е набиране на средства чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране на набраните средства в вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания.

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ е част от икономическата група Енемона АД. Акционери в дружеството са Енемона АД с 58.07%, Еко инвест холдинг АД с 14.88%, Енергомонтаж АЕК с 8.19% и други физически и юридически лица с 18.86% о капитала.

В състава на Съвета на директорите влизат Прокопи Прокопиев, председател, Цветан Петрушков, зам. председател и изпълнителен директор и Христо Христов, независим член.

Бяха потвърдени и проспектите за първично публично предлагане на акции, емитирани от Петър Караминчев АД и ФеърПлей Пропъртис ДСИЦ, в резултат от увеличението на капитала на дружествата. Емисията на ФеърПлей Пропъртис ДСИЦ е в размер на 10140000 лева, разпределени в същия брой акцци с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2.25 лева.