Окончателният вариант на Наредбата за разкриване на дялово участие в публичните дружества бе приета днес от Комисията за финансов надзор. С наредбата се уреждат условията, редът и формата за разкриване на подобен род информация, както и редът за извършване на уведомление при придобиване на контрол в инвестиционно дружество.


Предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник”.

С нормативният акт се предвижда уведомлението за разкриване на дялово участие да се извършва от акционера и от всяко лице, което има право да придобие, прехвърли или да упражнява правото на глас в общото събрание на публично дружество при достигане или преминаване на 5 на сто или число, кратно на 5 на сто от общия брой гласове в ОСА.

Задължението за разкриване на дялово участие се отнася и за всяко лице, което притежава пряко или непряко финансови инструменти, които му дават право да придобие по собствена инициатива акции с право на глас в общото събрание. Подробности за тези финансови инструменти се съдържат в чл. 2 на наредбата.

В регламента детайлно са описани и хипотезите, при които не се изисква уведомление, както и случаите, при които гласовете на дружеството майка не се сумират с гласовете на управляващото дружество и инвестиционния посредник при разкриване на дялово участие.

Уредена е формата на уведомлението, данните, които трябва да бъдат посочени в него и срокът, в който трябва да бъде извършено. В наредбата са посочени и условията, при които комисията може да счита, че изискванията на законодателството на трета държава са еквивалентни на българското законодателство, с оглед възможността емитенти от трети държави да бъдат освободени от определени задължения по Закона за публичното предлагане и наредбата във връзка с разкриване на дялово участие.