Новите акции, издадени в резултат на увеличението на капитала на  ТБ Сибанк АД-София, ще бъдат качени за търговия на борсата от идния понеделник, 16-ти август.

Емисията вече ще възлиза на 7 937 421  лота, или с 965 365 акции повече от досега. Номиналната стойност на книжата е 10 лв. , а емисионната им е 81.04 лева.

Емисията бе издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 69 720 560 лв. на 79 374 210  лв. 

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!