емисия

Пари

Нов дълг за още 300 млн. лева пуска правителството

Държавни ценни книжа за 300 милиона лева ще бъдат предложени на инвеститорите в първата дългова емисия за годината. Лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца ще бъдат ...

0

Съвети и мнения

От днес пускат в обръщение нова столевка с модерни защити

От днес в обръщение е нова банкнота с номинал 100 лева. Тя ще бъде валидна заедно със старата, чиято емисия е от 2003 г. От БНБ съобщават, че пускането на новата серия се налага с цел осъвременяване ...

1

Последни

Кристера АД-Попово спира търговията с емисия облигации от БФБ

„Кристера”АД поиска в писмо до БФБ да бъде прекратена търговията с емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100009070 в размер на 4 500 000 евро в съответствие с прието решение ...

0

Последни

Министерството на финансите продаде държавни ценни книжа за 15 млн. евро

Министерството на финансите преотвори вчера емисия държавни ценни книжа /ДЦК/ с оригинален матуритет от 2 години и 6 месеца, деноминирана в евро. На поредния аукцион бяха предложени книжа за 15 млн. ...

0

Последни

Специализирани логистични системи АД пуска облигационна емисия на борсата

Облигационна емисия в размер на 2 000 000 евро, издадена от Специализирани логистични системи АД ще бъде допусната до търговия на борсата. Емисията е разпределена в 2 000 броя облигации с номинална стойност ...

0

Последни

И Руно - Казанлък АД ще погаси предсрочно облигационен заем

Акционерите в Руно - Казанлък АД дадоха съгласието си за предсрочно погасяване на емисия облигации, издадени от дружеството. Ще бъде погасена главница в размер на 689 161 евро, заедно с начислените върху ...

0

Последни

Новите акции от увеличението на капитала на СИБанк ще се търгуват от 16 август

Новите акции, издадени в резултат на увеличението на капитала на  ТБ Сибанк АД-София, ще бъдат качени за търговия на борсата от идния понеделник, 16-ти август. Емисията вече ще възлиза на 7 937 421  ...

0