Облигационна емисия в размер на 2 000 000 евро, издадена от Специализирани логистични системи АД ще бъде допусната до търговия на борсата.

Емисията е разпределена в 2 000 броя облигации с номинална стойност 1 000 евро всяк.

Фиксираната годишна лихва е в размер на 7.5%, периодът на лихвеното плащане е 6-месечен, а изплащането на главницата ще бъде на две равни вноски заедно с последните две лихвени плащания.

Срокът на облигационния заем е от 60 месеца, считано от 04.05.2010 г., с падеж 04.05.2015 година, съобщават от комисията за финансов надзор, която е потвърдила проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!