„Кристера”АД поиска в писмо до БФБ да бъде прекратена търговията с емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100009070 в размер на 4 500 000 евро в съответствие с прието решение на заседание на Общо събрание на облигационерите, проведено на 26 юли 2010 г. за предсрочно погасяване на остатъчния номинал по емисията.

За целта дружеството е подало заявление до Централния депозитар за разпределение на плащания по главница по емитираната облигационна емисия. Датата на падежа на плащането е 23 октомври, а главницата на една облигация е 1000 евро.