Множество несигурности, свързани с бъдещото развитие на Железопътна инфраструктура Холдинговото дружество АД, са установили одиторите от Ейч Ел Би България ООД.

В доклада им, публикуван на интернет страницата на ЖЗП, се уточнява, че тези несигурности са свързани с управлението на инвестиции в дъщерни предприятия и тяхната възвръщаемост.

Нямаме сигурност в прогнозите за развитието на тези предприятия и дали дружеството няма да претърпи загуби от тези инвестиции в бъдеще. Съществува несигурност то да не получи парични потоци за възстановяване на предоставени заеми на дъщерни предприятия, изтъкват още одиторите.

От доклада им става ясно, че банковите заеми на дъщерни предприятия възлизат на 33 млн. евро, като те се водят просрочени към края на отчетния период. В момента тези заеми са предоговорени, а между банките и дружествата са сключени споразумения, които отнемат от холдинга контрола върху дружествата.

През 2010 година е бил значително намален обема на дейността на дъщерните дружества на холдинга. Те са с отрицателни балансови стойности на нетните активи.

Освен към банките, дружествата имат задължения към търговски контрагенти, персонала, имат неплатени данъци.

Одиторите заключават, че не е сигурно дали активите на холдинга ще бъдат достатъчни за погасяване на задълженията в бъдеще. С оглед и на други обстоятелства, като например факта, че ръководството на дружеството не е оповестило какво смята да прави при неблагоприятно развитие на обстоятелствата с дъщерните му предприятия, одиторите правят отказ от изразяване на мнение върху финансовия отчет.

Според публикувания годишен финансов отчет, ЖЗП има активи за 42.939 млн. лв. към 31 декември 2010 година. Общо приходите му за дейността са възлизали на 963 хил. лв.

Загубата от дейността възлиза на 26.673 млн. лв., а с натрупване на загубата от предходната година, тя набъбва до 32.303 млн. лв.

Холдингът дължи 13 млн. за данъци и 125 млн. лв. към персонала си. Търговските задължения са за 620 млн. лв.

Дружеството има 32.893 млн. лв. инвестиции в дъщерни предприятия. Това са :

Локомотивен и вагонен завод ЕАД (100%)
Ремонтно възстановително предприятие Кьоне АД (82%)
Завод за стоманобетонови конструкции и изделия ЕООД (100%)
Мегалинк ЕАД (100%)
Ди Ви Ти Джи България АД (50%)

Одиторите са извършили оценка на възстановимата стойност на дружествата на база пазарна цена, като за Локомотивния и вагонен завод оценката възлиза на 6.744 млн.лв., а за Националния изследователски институт по транспорта, оценката възлиза на 4.366 млн. лв.


Разумният период за продажба на тези активи е 12 месеца.

Дни преди края на финансовата година от холдинга съобщиха, че освобождават от ръководството досегашният директор Орлин Хаджиянков без да уточняват причина за раздялата с него. По-късно Хаджиянков се раздели и с притежаваните в дружества от групата акции.

През месец април тази година мажоритарният акционер в дружеството Васил Божков намали дела си на 64.54% след като продаде 37.667 млн. акции на Мак Кап ЕАД.
* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!