От 14 до 27 август 2008 г. се очаква да се търгуват правата за участие в увеличението на капитала на Адванс Терафонд АДСИЦ, стана ясно от предварителния график на инвестиционния посредник Карол, който е мениджър на емисията.

 

Аукционът за неизползваните права се планира за 5 септември, а търговията с новите акции се очаква да започне в началото на ноември. Точният график на увеличението ще стане ясен след публикация в Държавен вестник.

 

Комисията за финансов надзор одобри проспекта на Адванс Терафонд АДСИЦ за увеличение на капитала на 16 юли.

 

Адванс Терафонд АДСИЦ възнамерява да привлече над 125 млн. лв. след увеличението на капитала.  Досегашните акционери ще могат да закупят по 1.5 нови акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 1.90 лв. Увеличението ще се счита за успешно ако бъдат записани и платени минимум 25 млн. нови акции, като капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на реално привлечените средства.

 

Набраните от тази емисия средства  ще бъдат използвани за реализиране на инвестиционните цели на дружеството - закупуване и окрупняване на поземлени имоти, както и за погасяване на съществуващ банков заем в размер на 15 млн. евро и подобряване на ликвидността на дружеството.

 

Според плановете ни, до края на 2009 г. дружеството трябва да притежава 450 000 дка земеделски земи. Това е амбициозна програма, особено ако се вземе предвид окрупняването на парцелите и отдаването им под аренда. В същото време наблюдаваме трайни тенденции за поскъпване на земеделските земи с около 30% годишно. Смятаме, че този темп ще се запази и за в бъдеще, казва Радослав Манолов, изпълнителен директор на Адванс Терафонд. 

 

Към момента Адванс Терафонд АДСИЦ притежава близо 238 000 дка земеделски земи и 130 дка градски земи, които са на стойност малко над 99 млн. лева или 2.25 лв на акция, като в тази стойност не е включена преоценката на имоти за първото полугодие. За стопанската 2007-2008 г. дружеството има договори за наем и аренда на 140 055 декара, които съставляват близо 65% от земите, закупени до края на 2007 г. Средният размер на арендното плащане за стопанската 2007/2008 е 14 лв за дка, а общата сума за получаване от аренди и наеми е 1 957 000 лева.

 

От създаването си през 2005 г. до момента Адванс Терафонд АДСИЦ е извършил четири увеличения на капитала си.