Парламентът одобри използването на допълнителни бюджетни кредити в размер до 900 милиона лева по републиканския бюджет за сметка на преизпълнението на приходите за 2007 г. Така правителството ще може да изразходва близо1.2 млрд.лв. от бюджетния излишък, защото към разрешената сума ще се добавят и 300 млн. лв., които правителството може да използва без санкцията на парламента. Първоначално поисканата от правителството сума от бюджетния излишък беше в размер до 570 млн.лв., но след това набъбна до 700 млн.лв. При обсъждането на проекторешението вчера председателят на комисията по икономическа политика Йордан Цонев /ДПС/ предложи тези средства да бъдат до 900 млн.лв.

Средствата от бюджетния излишък ще бъдат разпределени за изграждане на пътна, железопътна, екологична и друга инфраструктура, както и за метрото в София. Те ще бъдат използвани и за изпълнение на поети ангажименти по главите "Енергетика" и "Телекомуникации" от Договора да присъединяване към ЕС, както и за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за ДДС, по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС.

БЮДЖЕТ 2006

Пак днес Народното събрание обсъди отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2006 г., гласуването на проекторешението ще бъде утре.

Предлага се излишъка по републиканския бюджет за 2006 г. да бъде в размер на 1 815 253 800 лева. Отчетените приходи са 13 528 648 100 лева. Размерът на разходите, трансферите и временните безлихвени заеми е общо 11 713 394 300 лева.

Реалният растеж на БВП за миналата година е 6.1% като отбелязва минимално намаляване от 0.1 процентни пункта спрямо отчетения ръст за 2005 г., се посочва в доклада на бюджетната комисия. Измерен в текущи цени БВП възлиза на 49.1 млрд.лв. или 6 376 лева на човек от населението.

Годишната инфлация в края на 2006 г. е 6.5% при разчетена 4.9%, а средногодишната инфлация е 7.3% срещу 5.8% по разчет.

Двигател на растежа през годината са вътрешното търсене и инвестициите, като темпът на нарастване на вътрешното търсене се увеличава от 9.9% през 2005 г. на 10.2% през 2006 г., а най-висок принос в реалния растеж имат инвестициите – 6.2%. Най-атрактивният за инвеститорите икономически сектор през 2006г. е търговията, където инвестициите нарастват двойно за една година, достигайки 17.1% от общия размер на инвестициите за икономиката. Крайните потребителски разходи на домакинствата ускоряват реалния си темп на растеж до 7.6% през 2006 г. спрямо 6.1% за 2005 г., пише в доклада на бюджетната комисия.

През отчетената година продължава нарастването на дефицита по текущата сметка, като в края на годината размерът му достига 3 878 800 000 евро при 2 427 000 000 евро за 2005 г.

Равнището на безработицата към края на 2006 г. е 9.1% спрямо 10.7% в края на 2005 г. Средната работна заплата през отчетения период по данни на Националния статистически институт възлиза на 355 лева, което е растеж от 9.5% в номинално изражение и 2% в реално изражение.