Централна кооперативна банка /ЦКБ/ отчете печалба в размер на 4.508 милиона лева в края на първото тримесечие на годината, съобщиха от банката.

Спрямо същия период на миналата година, обаче, печалбата на финансовата институция е спаднала с 36.52% - от 7.101 милиона лева през първото тримесечие на миналата година.

Намалял е нетният доход от лихви на банката – от 17.572 милиона лева през първите три месеца на миналата година до 15.617 милиона лева за периода януари – март 2010 г., или 11.13%.

С по-бавен темп са спаднали разходите за дейността на ЦКБ – с 9.06% до 17.014 милиона лева.

От банката уточняват, че ежемесечно оценяват рисковата си експозиция, произтичаща от кредитния портфейл. Обект на постоянно наблюдение и отчитане са големите кредитни експозиции.

В доклада за дейността на финансовата институция пише още, че банката е приела и следи за спазването на лимити за кредитна експозиция по региони и отрасли с цел ограничаване концентрацията на кредитния портфейл в един или друг регион или отрасъл, което би завишило кредитния риск.

Според доклада за дейността, банката управлява своите активи и пасиви по начин, който гарантира, че редовно и без забава тя може да изпълнява задълженията си както в нормална среда, така и в условията на криза.