Петрол отчете 3.446 милиона лева загуба за първото тримесечие на годината, съобщиха от компанията.

В сравнение с първите три месеца на 2009 г., обаче, печалбата се свива с близо 37 на сто – от 5.463 милиона лева.

Приходите от продажби на дружеството са се увеличили от 203.965 милиона лева от първото тримесечие на 2009 г. до 238.621 милиона лева през първите три месеца на тази година. Ръстът се дължи както на повишените продажби като цяло, така и на повишения търговски марж, обясняват от компанията.

Общият брутен марж на Петрол АД пък, изчислен като процент от консолидираните нетни приходи от продажби, се увеличава от 8.8% през 2009 и 8.2% през първо тримесечие на 2009 година до 9.5% през първо тримесечие на 2010 година. Увеличението се дължи на тенденцията към постепенно увеличение на търговския марж през периода.

Очакванията на ръководството на Петрол АД са, че и през следващата година, в резултат на икономическата криза, ще се затвърди тенденцията за окрупняване на пазара на дребно и за изостряне на конкуренцията между големите играчи. Трудните пазарни условия ще принудят част от по-дребните независими търговци да излязат от бизнеса с горива, пише още в доклада за дейността на компанията.

Плановете за бъдещото развитие на дейността на дружеството са тясно свързани с изложените очаквания за промените в пазарната среда. През 2010 година ще продължи преструктурирането на дейностите в рамките на Петрол АД. Стъпка в тази насока ще бъде планираното прехвърляне  собствеността на част от търговските обекти от дружеството-майка към някои от дъщерните дружества. Целта е да бъде разграничено оперативното управление на дейността от дейността по управлението на активите.