Чуждестранните  преки  инвестиции  в нефинансовия  сектор  към 31. 12. 2009 г. възлизат на 20 438.5 млн. евро, като са се увеличили с 6.5% в сравнение с 2008 г.

С най-голям относителен  дял  са „Добивна,  преработваща  и  друга  промишленост; доставяне  на  води; канализационни  услуги;  управление  на  отпадъци  и  възстановяване” - 31.2%, „Операции  с недвижими имоти” - 19.4%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 17.5%,  и „Търговия,  ремонт  на  автомобили  и  мотоциклети;  транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” - 16.6%.

По предварителни данни през 2009 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 21 294.9 млн. лв., или с 29.7% по-малко по съпоставими цени в сравнение с 2008 г.