Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище в България, през първото шестмесечие на 2009 г. е в размер на 333.674 млн. лв. или 39.3% от брутния премиен приход от застраховане. Това показват обобщени данни за застрахователните брокери за първото шестмесечие на 2009 г. От тях 314.254 млн. лв. са реализирани в общото застраховане и 19.420 млн. лв. в животозастраховането. В сравнение с първото шестмесечие на 2008 г. се отчита нарастване на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери с 15%, като в общото застраховане е отчетен ръст от 19%, съответно в животозастраховането спад от /-23%/.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял запазват автомобилните застраховки - Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства – 52.4% и Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС - 23.9%, следвани от Пожар и природни бедствия - 8.9% и Други щети на имущество - 4.9%. При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка Живот и рента – 90.5%.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, в полза на застрахователи от други държави, е в размер на 9.524 млн. лв.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери при посредничеството за застрахователи със седалище в Република България, възлизат на 78.404 млн. лв. и нарастват с 14% спрямо първото шестмесечие на 2008 г. От тях 73.796 млн. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 4.608 млн. лв. в животозастраховането. Комисионите на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход, са 23.5% в общото застраховане и 23.7% в животозастраховането.