Комисията за финансов надзор прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 7 юли 2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на ценни книжа. Предлаганите промeни в наредбата имат за цел създаване на конкурентни възможности на инвестиционните посредници на пазара на финансови услуги, допълниха от надзора.

В наредбата са направени промени на критериите, на които трябва да отговарят ценните книжа, с които се извършват маржин покупки и къси продажби. Дадена е възможност за извършване на маржин покупки и къси продажби на ценни книжа на регулирани пазари на държави членки.

Въвежда се изискване за проучване на финансовото състояние на клиента преди предоставяне на заем за извършване на маржин покупки, както и технологични промени при откриването и воденето на сметките на клиенти за маржин покупки и за къси продажби и при прекратяването на договорите за маржин покупки и за къси продажби.

Нов момент е създаването на система за заемане на ценни книжа, администрирана от Централен депозитар АД.

Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни, съобщиха още от Комисията.