Общият доход средно на лице от домакинство през октомври 2009 г. е 321.41 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 8.5%, съобщиха от Националния статистически институт.

Основната част от този доход на домакинствата продължава да се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 79.5%.

Наблюдава се обаче известно изменение в структурата на общия доход по отношение на източниците, които го формират, посочват от НСИ.

На първо място работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 164.78 лв. средно на лице от домакинството, което е с 4.4% повече спрямо същия месец на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 51.3%.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. През октомври 2009 г. спрямо същия месец на предходната година доходите от пенсии нарастват с 27.8% до 90.68 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на пенсиите в общия доход за октомври се увеличава с 4.2 процентни пункта и съставлява 28.2% от него.

През октомври 2009 г. доходите от самостоятелна заетост се увеличават с 20.3% спрямо октомври миналата година, като достигат 22.74 лв. средно на лице от домакинство. Относителният им дял се увеличава с 0.7 процентни пункта и представлява 7.1% от структурата на общия доход.

Същевременно от Статистиката посочват, че общият разход на лице от домакинство през октомври 2009 г. е 294.63 лв. и намалява спрямо октомври 2008 г. с 0.2%.

Най-много са разходите за храна и разходите за жилище /комунални/, които са 53.8 % от всички разходи.

Най-големи са разходите на българските домакинства за храна и безалкохолни напитки, посочват от НСИ, като през периода те се увеличават с 1% и през октомври 2009 г. са 102.44 лв. средно на лице в домакинството. Относителният им дял в общия разход се увеличава с 0.6 процентни пункта до 34.8% от него през октомври 2009 г.

Разходите за дома /комунални/, обзавеждане и поддържане на човек от домакинството намаляват от 60.60 лв. през октомври 2008 до 56.14 лв. през октомври 2009 г. Делът им в общите разходи регистрира намаление с 1.5 процентни пункта до 19% от него през октомври 2009 г.

Разходите за здравеопазване продължават да се повишават, като през октомври те нарастват с 29.6% на годишна база до 17.88 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 6.1 %, което е с 1.4 процентни пункта повече спрямо същия месец на 2008 година.

Намаляват разходите за транспорт и съобщения с 12.2% и достигат 32.29 лв. средно на лице, а относителният им дял намалява от 12.4% на 11%.

Увеличават се разходите за алкохолни напитки и цигари с 11% и през октомври 2009 г. те възлизат на 13.62 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.6 %, което е с 0.4 процентни пункта повече в сравнение с октомври 2008 г.