Общо единадесет компании са приели Националният кодекс за корпоративно управление до този момент, показва статистика, направена от Българска фондова борса. Това са Албена Инвест Холдинг АД, Инвестор.БГ АД, Индустриален Холдинг България АД, Монбат АД, Спарки Елтос АД, Оргахим АД, Софарма АД, Стара планина Холд АД, Петрол АД, Свилоза АД и Синергон Холдинг АД.

Една от причините толкова малко компании да приемат Кодекса е, че той не е задължителен.

Документът има препоръчителен характер, тъй като дружествата, които спазват заложените в него принципи, ще имат авторитет на пазара и ще бъдат оценени по-високо, а и акциите им ще се търгуват по-активно и на по-високи цени.

Кодексът за корпоративно управление беше създаден, за да допринесе и за повишаване конкурентоспособността на българските компании и да направи страната още по-привлекателна за чуждестранните инвеститори.

Във всички страни с развита икономика Кодексът за корпоративно управление е утвърдена практика. У нас той е предназначен на първо място за публичните компании, но съдържа правила и за предприятията с държавно и общинско участие. Той посочва ясни правила за разкриване на финансова и нефинансова информация, гарантира по-добра защита на правата на миноритарните акционери и разграничава отчетливо задълженията на директорите и мениджърите на компаниите.

Предвижда се поне веднъж на 18 месеца правилата на Кодекса да се актуализират.