Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10 години и 6 месеца. Това съобщават от институцията.

На проведения аукцион е бил отчетен висок инвеститорски интерес, като общият номинал на заявените поръчки достигна 115 млн. лв., а търсенето е превишило предлагането повече от два пъти и половина.

Постигнатият коефициент на покритие е 2.55. Активно участие на аукциона е регистрирано от страна на институционални инвеститори в лицето на пенсионни фондове, застрахователни дружества, инвестиционни посредници и други, които участваха както със състезателни, така и с несъстезателни поръчки.

При предложено на аукциона количество ДЦК в обем от 45 млн. лв. бе постигната среднопретеглена годишна доходност от 5.97%. Реализираната на аукциона доходност е по-ниска в сравнение с предходното преотваряне на емисията през месец юни тази година – 6.15%, като се наблюдава тенденция за намаляване на доходността на първичния пазар на ДЦК.

Поради регистрираното високо ниво на инвеститорско търсене, състоянието и развитието на финансовата система в страната и в международен план, както и стремежа на МФ да осъществява гъвкава и адекватна на финансовата ситуация емисионна политика, министерството е взело решение да одобри поръчки със съвкупна номинална стойност 93.11 млн. лв., което съответства на среднопретеглена годишна доходност от 6.10%.

Постигането на намаление на доходността на аукционите на ДЦК, респективно на цената по която се финансира държавата, е още едно доказателство за положителната оценка, която инвеститорите дават на провежданата фискална и макроикономическа политика особено в състояние на продължаваща глобална несигурност и суверенна дългова криза в Европа, коментира зам.-министърът на финансите Ана Михайлова.Тя отчита резултатите от аукциона като голям успех.

Една от основните предварително заложени цели в емисионната политика на МФ е осигуряването на прозрачно и справедливо пазарно-ориентирано финансиране при минимално възможна цена и при оптимална степен на риск, каза заместник-министърът на финансите Ана Михайлова. Според нея реализацията на тази цел е продължителен процес, който се основава на непрекъснати и задълбочени анализи, резултатите от които предопределят поведението на МФ в качеството му на емитент при провежданите аукциони за пласмент на държавни ценни книжа.