Управителят на БНБ Иван Искров издаде лиценз за извършване на дейност на територията на страната като системен оператор на платежна система на дружеството “Система за електронни плащания /СЕП България/” АД.

Лицензът на дружеството “Система за електронни плащания /СЕП България/”се отнася до извършване на дейност в България като системен оператор на платежна система, работеща с електронен платежен инструмент за отдалечен достьп “мобилно разплащане”.

Мобилни разплащания между банкови сметки в търговските банки, участващи в системата на дружеството СЕП България, ще се осъществяват посредством мобилни телефони, които ще се използват като терминални устройства за иницииране на плащанията. Предвижда се високо ниво на сигурност при иницииране на плащанията, основаващо се на многостепенна система на разпознаване, използваща ПИН и CLIP кодове и криптографска защита на комуникационния канал в GSM мрежата. Дружеството ще извършва разпознаване на потребителите, многостранно нетиране на задълженията и отправяне на заявка за сетълмент към Системата за брутен сетълмент в реално време на БНБ.

Мобилните разплащания са нова форма на безналичен превод в страната, които допълват традиционните форми и позволяват на банките да разширят кръга на предлаганите от тях платежни услуги.