Към края на март 2009 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.493 млрд. лв. Те се увеличават със 167.8 млн. лв. (7.2%) спрямо март 2008 г., когато размерът им е бил 2.326 млрд. лв. Спрямо декември 2008 г. те обаче намаляват с 323.3 млн.лв. (11.5%), съобщават от БНБ.

От централната банка посочват, че според срока до падежа на кредита преобладават заемите с матуритет над 5 години. Те обаче намаляват на годишна база от 60% на 54.6%. От данните е виден и значителния ръст на необслужваните кредити, които скачат от 4.2% през март 2008 г. на 9.6% през март тази година.

 

Пак според БНБ, в края на март 2009 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД (нетърговските организации, обслужващи домакинствата) са 2.126 млрд. лв. На годишна база те се увеличават с 10.8%, а спрямо края на миналата година намаляват с 11.3%.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти се повишава от 82.6% в края на март 2008 г. на 85.3% в края на март 2009 г.

В структурата на вземанията по кредити, от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 1.245 млрд. лв. към март 2009 г. Те се увеличават с 20.9% на годишна база, а през първото тримесечие на 2009 г. в сравнение с декември 2008 г. намаляват с 2.4%. Относителният им дял нараства от 54% към края на март 2008 г. на 58.6% в края на март 2009 г. от общия обем на вземанията по кредити от сектора.

Размерът на жилищните кредити в края на март 2009 г. е 751.6 млн. лв. и е с 5.2% по-малък от година по-рано. Спрямо декември 2008 г. той намалява с 24.7%. Относителният дял на този вид кредити намалява от 41.3% към март 2008 г. на 35.4% към март 2009 г.