До рекордните 16.45% се покачва делът на проблемните кредити в страната, според най-новата статистика, разпространена днес от БНБ. Делът на проблемните ипотеки е 14.2%, на проблемните потребителски кредити 16.4%, а на проблемните фирмени кредити 17.2%.

Като проблемен се категоризира всеки кредит, по който има забавяне в обслужването за срок по-дълъг от 90 дни. Кредитите, които не са обслужвани над 180 дни, се разглеждат като загуба. Преструктурираните кредити също се числят в категорията на проблемните.

С близо 300 милиона са намалели общите кредити, отпуснати за нефинансовите предприятия през август спрямо юли, а същевременно обемът на проблемните фирмени кредити е нараснал с над 140 млн. лева. Така проблемните фирмени кредити достигат рекордните 3.4 милиарда, или 17.2%, без в това число да влизат овърдрафтите.

Статистиката за проблемните кредити на домакинствата демонстрира същата притеснителна тенденция. Разликата тук е в нарасналата обща кредитна активност. Общият обем на кредитите за частни лица се увеличава с 6.5 млн. лева, благодарение на ръст на ипотеките, овърдрафтите и графата „други“. Наблюдава се спад само на потребителските кредити, в размер на близо 8 млн. лева.

Но същевременно проблемните кредити на домакинствата са се увеличили. Потребителските кредити, по които има просрочия или преструктуриране, са нараснали с 23 милиона лева само в рамките на месец август. Ипотеките, по които има просрочия в плащането или отказ на потребителите, са 14.2% от всички жилищни кредити, като са се увеличили с 32.5 млн. лева, докато общият ипотечен пазар се разраства с 28.5 млн. лева. През юли делът на проблемните ипотеки беше 13.9%, сочат данните на БНБ.

През август като проблемни са класифицирани кредити на стойност 6 399 078 хил. лева, или грубо 6.4 млрд. лева. При общ размер на кредитите, отпуснати на домакинствата и фирмите от 38.88 млрд. лева през август /без овърдрафта/, делът на проблемните кредити възлиза на 16.45%, което сериозно надхвърля изчислените по същата методика 15.94% за юли.

На годишна база /спрямо август 2009 г./ проблемните кредити на предприятията в страната са се увеличили с 151%. Проблемните ипотеки за година са нараснали с 143%, проблемните потребителски кредити с 91%.

Очаквйате разследването на DarikFinance.bg: Проблем ли са проблемните кредити?