Служителите във въздушния транспорт са по-малко застрашени от трудови злополуки, спрямо работещите в лизингови дружества. Това е видно от списъка на професиите, които подлежат на задължително застраховане през 2011 година.  Той е поместен в  прясно обнародваната заповед, която определя коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности и напрактика определя кои са икономическите дейности, които изискват задължително застраховане на работниците за "трудова злополука" през 2011 година.

Изискването за застраховане за риска „трудова злополука“ се въвежда с Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ от 2006 година, а коефициентът за трудов травматизъм се определя ежегодно от министъра на труда и социалната политика по икономически дейности по данни на Националния осигурителен институт от информационната система за трудови злополуки и се обнародва в „Държавен вестник“.

Освен при летците и стюардесите, от заповедта за 2011 година става ясно, че е намалял рискът от злополуки и при занимаващите се с туристическа, агентска и операторска дейност, услуги по управление на отпадъци, производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета, горско стопанство.
 
Любопитна подробност при застраховането за риска от "трудова злополука", е че застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител, а договорът за задължителната застраховка се сключва за всяка календарна година, като не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец. Otgovori.info