Spectrum Net издаде емисия обезпечени облигации при условията на частно предлагане с обща номинална стойност 4.25 млн. евро и срок на падежа пет години.

Емисията ще бъде регистрирана за търговия на Българска фондова борса до средата на 2010 година. Броят на книжата е 4 250, номиналната стойност на една облигация е 1 000 евро. Банката довереник на облигационерите е Алианц Банк България АД, а водещ мениджър по сделката е инвестиционният посредник Булброкърс ЕАД.

Според Теодор Захов, изпълнителен директор на Spectrum Net, успешното записване на емисията е знак, че инвеститорите подкрепят започналата консолидация на телеком пазара.

Консолидацията  на алтернативния телеком пазар  стартира с придобиването на Орбител от Spectrum Net през ноември. Сделката е в процес на изпълнение съгласно постигнатите договорености и ще бъде окончателно финализирана в началото на 2010 г. Тя подлежи на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията. Цел и очакван резултат на интеграционния процес между Spectrum Net и Орбител през 2010 г. са приходи от над 20 млн. евро и постигане на EBITDA в размер на 5 млн. евро.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!