Поръчки за записване на акции от вторичното предлагане на СПАРКИ- Русе АД се подават в рамките на днешния ден. Емисията е от 300 хил. ценни книжа с емисионна стойност в ценовия коридор 45.70- 55.50 лева. Ще се приемат както лимитирани, така и пазарни поръчки, като непрофесионалните инвеститори ще трябва да депозират предварително в сметка на Банка ДСК парите за заявеното количество акции.

Сред тях ще бъде разпределена 40% от емисията, а на професионалните и институционални инвеститори се гарантира получаването на 60% от акциите.

С това SPO СПАРКИ- Русе предоставя на инвеститорите 10% от капитала си. След пласирането на емисията делът на мажоритарния собственик ще се намали на 80.25%. При максимално пласиране на емисията на минималната определена цена дружеството ще набере 13.7 млн. лева. Средствата ще постъпят в СПАРКИ- Груп АД, което ще подсили производствените мощности на дружествата в семейството, с оглед на поръчките за износ на продукция в чужбина през следващия петгодишен период.

Според мениджърите на емисията София интернешънъл секюритис и Банка ДСК предлагането на СПАРКИ- Русе АД ще бъде счетено за успешно, независимо от това какъв дял от предложените акции ще бъдат записани. В прогнозите си те изразиха очакване, че емисията ще бъде презаписана.

Разпределението на записаните днес акции ще бъде извършено по метода бук билдинг, а резултатите ще бъдат оповестени утре. Българска фондова борса вече определи и дата за първа котировка, това е 21 февруари, сряда, когато книжата ще се появят на вторичен пазар и ще се търгуват паралелно с акциите на ловешкото дружество от групата СПАРКИ- Елтос АД.

СПАРКИ- Русе АД има 100-годишна история. Предметът на дейност е производство на обработени и заварени метални конструкции за повдигателни и пътностроителни съоръжения, селскостопански машини, мотокари. Основен пазар на дружеството е Франция, а другите страни, за които се изнася продукция, са Германия, САЩ и Ирландия.

За следващия двегодишен период дружеството очаква да реализира 78 млн. лева от продажби, което 60% ръст спрямо резултата за 2007 година.

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.