Договори от нищото изпразват джоба на българина. Телеком зарибява клиенти по телефона да сключват сделка от разстояние, като отказът не спасява от бъдещи плащания.

Опарените са стотици, съобщи Комисията за защита на потребителите. Тя открила пет нелоялни практики, но отказва да съобщи името на провинилия се оператор.

Схемата действала на принципа "няма искам не искам" - щом абонатът е приел обаждането и е изслушал предложението за сключване на договор от разстояние, условията му се смятат за приети. Когато потребителят подаде възражение към търговеца, получава от него отговор, че е налице сделка от разстояние, вследствие на която са влезли в сила условията по договора и в случай на отказ от него, потребителят ще дължи сума в размер на оставащите месечни такси поради предсрочното му погасяване.

При проверка от страна на КЗП и изискване на запис на проведения телефонен разговор, в който търговецът настоява, че е получил съгласието на абоната за сключване на договора от разстояние, телекомът признава, че няма валидно сключен договор и той е отразен в системата му поради техническа грешка. Едва тогава се възстановяват условията по първоначалния договор или се анулира договора и се сумите по фактури се преразглеждат.

Атакувани са предимно възрастни хора, които е по-лесно да бъдат объркани при сключване на договор, а и поради здравословното си състояние по-трудно могат да се възползват от правото си на отказ от него в рамките на предвидените от закона седем работни дни.

Други две нелоялни практики на същия телеком се изразяват в подвеждане на потребителя с действия, които се квалифицират като професионална некомпетентност и предоставяне на непълна и заблуждаваща информация, относно срока за отказ от сключен от разстояние договор за телефонна услуга.

От жалбите на потребителите до КЗП става ясно, че оператор се обажда на абонатите под претекст да разбере дали и в бъдеще възнамеряват да ползват услугите на доставчика, но същевременно им отправят оферта за нов договор. Повечето от тях не знаят, че може да се сключи договор от разстояние, и именно заради това дават съгласието си, като държат да имат информацията в писмен вид, защото считат, че едва след като я получат и положат подписа си, договорът ще бъде сключен.

В разговора, който по същество представлява договор за продажба от разстояние, операторът уверява, че в рамките на 5 работни дни след провеждането му ще бъде изпратена писмена информация с условията на договора. В редица от случаите това става значително по-късно след обаждането (повече от 15 дни).

Следва да се отбележи, че в предоставяната на потребителя писмената информация фигурират условията с начина и срока, в който може да бъде упражнено правото на отказ. КЗП счита, че предоставянето на информацията по договора, ведно с информацията за срока за отказ, който е определен като 14-дневен от датата на разговора, след изтичането на този срок, противоречи на изискванията за добросъвестност и професионална компетентност.

В информацията за договора, която потребителите получават, е посочено, че имат право да се откажат от сключения от разстояние договор в рамките 7 работни дни от получаване на писменото потвърждение, но не по-късно от 14 дни, считано от датата на приемане на предложението по телефона.

Освен това, информацията, че потребителят може да се откаже от договора, без да му бъдат начислявани неустойки „не по-късно от 14 дни, считано от датата на приемане на предложението по телефона” е непълна и заблуждаваща, тъй като не е уточнено, че при закъсняла доставка на писменото потвърждение, срокът от 7 работни дни тече от потвърждаването на информацията, съгласно Закона за защита на потребителите.

Друг номер, който въртели от телекома, е да пращат по куриерска служба писмения договор. Те считали, че с оставения стикер или съобщение от типа "имате пратка" на входа на абоната, са изпълнили задължението си и срокът за отказ започва да тече.