Населението на България продължава да намалява и да застарява. Смъртността е висока, включително и детската, докато раждаемостта е ниска. Броят на трудоспособните българи рязко се свива.

Като положителни тенденции през 2014 г. могат да се отбележат увеличаването на броя на живородените деца и нарастващата средна продължителност на живота на населението, сочат данните на НСИ.

Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2013 г. населението на страната намалява с 43 479 души.

Мъжете са 3 502 015, а жените - 3 700 183 или на 1 000 мъже се падат 1 057 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 440 329, или 20.0% от населението на страната. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3.1 процентни пункта.

Общият коефициент на възрастова зависимост е 51.2%, или на всяко лице в зависимите възрасти под 15 и над 65 години се падат по-малко от две лица в активна възраст.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст.

Населението в трудоспособна възраст е 4 403 хил. души, или 61.1% от населението на страната, като мъжете са 2 310 хил., а жените - 2 093 хиляди. Броят на трудоспособното население намалява с над 68 хил. души, или с 1.5% през 2014 г. спрямо предходната година.

Броят на жените във фертилна възраст е 1 580 хил., като спрямо предходната година той намалява с над 21 хил., а спрямо 2001 г. - с над 306 хил.

Официалният брой на емигриралите в чужбина българи през миналата година е 28 727. Над половината от тях са на възраст между 20 - 39 години. Предпочитаните от емигрантите дестинации са Германия, Великобритания и Испания.

В същото време в страната са имигрирали 26 615 души. Най-висок е делът на имигрантите от Турция, Сирия и Руската федерация.