Съветът на директорите на БФБ-София регистрира емисията на Домокат АД. Търговията с книжата на компанията ще започне на 10 януари / четвъртък /. Капиталът на компанията е 1.69 млн. лева, разпределени в същия брой акции с номинална и емисионна цена от 1 лв.

Присвоеният борсов код на дружеството е DOMOKAT.
Предметът на дейност на Домокат АД е покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти и принадлежащите към тях технически съоръжения за жилищни, търговски или административни нужди, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти и всякаква друга незабранена от закона стопанска дейност.

Справка, направена в Апис показа, че основен акционер в дружеството е Домокат А.Е. с 99.716%, а Христо Мурутис има 0.284%.

Нетната печалба на дружеството за първите девет месеца на 2007 г. е 12 хил. лв.