Договорен фонд Аврора Кепитъл - Global Commodity Fund стартира с разрешение на Комисията за финансов надзор.

Фондът е от балансиран тип, който инвестира предимно в чуждестранни акции, корпоративни облигации и деривативни инструменти на компании, чийто бизнес е пряко и/или косвено свързан с добиването, обработката, транспортирането и продажбата на природни ресурси.

В категорията природни ресурси се визират стоки като природен газ, петрол, мед, олово, платина, злато, какао, пшеница и др. Делът на акциите е до 70% от активите, делът на инструментите с фиксирана доходност до 70%, делът на деривативните инструменти – до 10%.