Във вторник /20.11.2007г./ ще се проведе аукционът за продажбата на правата от увеличението на капитала на Индустриален Холдинг България с присвоен борсов код /R2IHLBL/. На аукциона ще бъдат предложени 6 340 138 права, срещу които не са записани акции. Всеки три права дават възможност за записване на две нови акции по емисионна стойност, съобщиха от Българската фондова борса.

На 29 август Общото събрание на акционерите на дружеството реши капиталът да бъде увеличен чрез издаване на 17 507 693 броя нови акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2,40 лева. Така капиталът на дружеството ще бъде увеличен от 26 254 040 лева на до 43 756 733 лева. Инвестиционен посредник на емисията ще бъде Първа финансова брокерска къща.

Увеличението на капитала на ИХБ ще бъде реализирано с цел да се финансират инвестиционни проекти на дъщерни дружества като средствата ще се насочат основно в морски транспорт и пристанищна дейност. Дружеството е един от най-големи индустриални холдинги у нас.