На 14 декември тази година Параходство Българско речно плаване АД свиква извънредно общо събрание на акционерите, съобщиха от БФБ-София.

На него ще се гласува проект за допълнение на устава на дружеството, който предвижда създаването на нов член в устава на дружеството, съгласно който Управителният съвет / УС /, след предварително съгласие от Надзорния съвет / НС /, ще бъде овластен със свое решение да увеличава капитала на русенското дружество до 100 млн. лв., чрез издаване на нови акции, в срок до 5 години, считано от момента на регистриране на изменението в устава.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 29 декември.

Последната дата за сключване на сделки с акции на Параходство БРП, даващи право на глас в общото събрание е 28 ноември.