Записани и платени са 13 917 616 броя акции от увеличението на капитала на Фонд за земеделска земя Мел Инвест АДСИЦ, става ясно от съобщение на дружеството на сайта на X3 News.

Капитала на дружеството преди увеличението бе в размер на 14 044 300 лв. Предложени бяха 14 044 300 права. Срещу всяко право се издава 1 акция от увеличението на капитала.

По набирателната сметка на дружеството са постъпили 15 309377.60 лв.

Емисионната цена на новите акции беше 1.1 лв.

Увеличението на капитала се извършва с цел закупуване на земеделска земя.

До момента на борсата няма сключени сделки с книжата на дружеството.